Επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας


ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 1.  Να βρείτε  τους τρόπους   και τα μέσα πειθούς στην παράγραφο / στο κείμενο:
 2. Επίκληση στη λογική:επιχειρήματα, τεκμήρια Επίκληση στο συναίσθημα:περιγραφή, αφήγηση, χιούμορ, ειρωνεία, ερωτήματα, ποιητικός λόγος, συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο Επίκληση στο ήθος του πομπού, του δέκτη, επίθεση στο ήθος του αντιπάλου. Επίκληση στην αυθεντία
 3. Να βρείτε τη συλλογιστική πορεία της παραγράφου/του κειμένου ή το είδος του συλλογισμού:
 4. Παραγωγική πορεία /παραγωγικός συλλογισμός:απο το γενικό στο ειδικό. Επαγωγική πορεία/επαγωγικός συλλογισμός: από το ειδικό στο γενικό. Στον επαγωγικό συλλογισμό πρέπει να αναφερθεί αν είναι γενίκευση, αίτιο-αποτέλεσμα ή αναλογία. Αναλογική πορεία/αναλογικός συλλογισμός: από το μερικό στο μερικό
 5.  Να ελεγχθεί η ορθότητα ενός επιχειρήματος ή ενός συλλογισμού:πρέπει να   αξιολογηθεί  η ορθότητα, η αλήθεια και η εγκυρότητα του συλλογισμού.
 6. Να αναγνωρίσετε και να αξιολογήσετε τα τεκμήρια στο κείμενο.(παραδείγματα, αλήθειες, στατιστικά στοιχεία......)
 7. Να αξιολογήσετε την αποδεικτική ισχύ του κειμένου.
 8. Ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται ο αρθογράφος, ποια είναι η άποψη του και ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί για να τη στηρίξει;
 9. Το παραπάνω κείμενο ανήκει στον επιστημονικό λόγο. Ποια στοιχεία το επιβεβαιώνουν; (Χαρακτηριστικά επιστημονικού λόγου)
 10. Ποια χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου εντοπίζετε στο παραπάνω κείμενο;
 11. Να εντοπίσετε στοιχεία που αποδεικνύουν τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα του κειμένου.
 12. Ποια είναι η διαφορά της πειθούς από την προπαγάνδα; Ποια στοιχεία πειθούς διακρίνετε  μέσα στο κείμενο;
 13. Να γράψετε τα χαρακτηριστικά του δοκιμίου και να αναγνωρίσετε  κάποια από αυτά μέσα στο κείμενο.
 14. Σε ποιο  είδος  δοκιμίου ανήκει το κείμενο, να αναφέρετε  τα χαρακτηριστικά του και να αναγνωρίσετε κάποια από αυτά  μέσα στο κείμενο.  
 15.  Να γράψετε τις  διαφορές δοκιμίου και άρθρου και να αναγνωρίσετε  κάποια από τα χαρακτηριστικά του άρθρου στο κείμενο που σας δίνεται.
 16.  Ποιες είναι οι διαφορές το άρθρου από την επιφυλλίδα;
 17. Ν'αναπτύξετε ή να σχολιάσετε μια φράση του κειμένου σε 80-100 λέξεις.
 18.  Σε τι αποβλέπει ο συγγραφέας με τη χρήση παραδειγμάτων ή  στατιστικών στοιχείων ;
Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 1.  Να εντοπίσετε  τα  βασικά μέρη (πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος) και τις νοηματικές  ενότητες  του κειμένου.
 2. Να βρείτε  τα δομικά στοιχεία της παραγράφου.(θεματική περίοδος, λεπτομέρειες, κατακλείδα)
 3.  Να βρείτε τους  τρόπους  ανάπτυξης της παραγράφου(αιτιολόγηση, αίτια-αποτελέσματα, ορισμός, διαίρεση, παραδείγματα, σύγκριση-αντίθεση, αναλογία, συνδυασμό μεθόδων)
 4.  Να βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου. (διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, επανάληψη μιας λέξης ή φράσης, λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν τη νοηματική σύνδεση)
 5. Να βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η συνοχή μέσα στην παράγραφο.
 6. Να βρεθούν οι διαρθρωτικές λέξεις και οι νοηματικές σχέσεις που αυτές εκφράζουν.(αιτιολόγηση, αντίθεση, προϋπόθεση, χρόνος.......)
 7.  Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για παράγραφο ή νοηματική ενότητα.
 8. Να δώσετε ένα τίτλο που να ανταποκρίνεται στην οπτική γωνία του αρθογράφου.
 9. Να εντοπίσετε τη σημασία διαρθρωτικών λέξεων:όμως, ενώ, διότι, δηλαδή.....
 10. Να γίνει το σχεδιάγραμμα του κειμένου.
Γ. ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 1.  Να εντοπίσετε και να αιτιολογήσετε τη χρήση ενεργητικής  ή παθητικής σύνταξης και να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και αντίστροφα.
 2. Να βρείτε στο κείμενο παραδείγματα αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας. (αναφορική=κυριολεκτική, ποιητική=μεταφορική)
 3. Να δώσετε  το περιεχόμενο και τον ορισμό  συγκεκριμένων εννοιών του κειμένου.
 4. Να γράψετε  συνώνυμα ή αντώνυμα για συγκεκριμένες λέξεις του κειμένου.
 5.  Να αντικατασταθούν συγκεκριμένες λέξεις του κειμένου με άλλες ισοδύναμες.
 6.  Να σχηματιστούν φράσεις με συγκεκριμένες λέξεις του κειμένου.
 7.  Να χαρακτηριστεί το ύφος του κειμένου. (απλό, οικείο, λογοτεχνικό, επίσημο, σοβαρό, τυπικό, στοχαστικό,.........)
 8.  Σε τι αποβλέπει ο συγγραφέας με τη χρήση λέξεων ή φράσεων σε εισαγωγικά;
 9.  Σε τι αποβλέπει ο συγγραφέας με τη χρήση ερωτημάτων;
 10. Να αιτιολογήσετε τη χρήση παρενθέσεων, εισαγωγικών......
 11.  Σε τι αποβλέπει ο συγγραφέας με τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου;
 12. Ποια ρηματικά πρόσωπα χρησιμοποιεί ο συντάκτης του κειμένου και τι πετυχαίνει με αυτά;
 13.  Να αιτιολογήσετε γιατί ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μικροπερίοδο ή μακροπερίοδο λόγο: μικροπερίοδος λόγος:απλότητα, σαφήνεια.... μακροπερίοδος λόγος:σύνθετη συλλογιστική πορεία....
 14. Ποιους χρόνους ή ποιες εγκλίσεις χρησιμοποιεί ο συντάκτης του κειμένου και γιατί;
 15. Ο συντάκτης του κειμένου χρησιμοποιεί την παρατακτική/υποτακτική σύνταξη. Τι προσπαθεί να πετύχει;
 16. Να εντοπίσετε το ονοματικό και το ρηματικό μέρος μιας πρότασης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ