Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2015

Ενότητα 8, Ασκήσεις

Αναφορικές αντωνυμίες

Αναφορικές αντωνυμίες
Αναφορικές λέγονται οι αντωνυμίες με τις οποίες κανονικά μια ολόκληρη πρόταση αναφέρεται σε λέξη άλλης πρότασης ή στο όλο νόημά της: ἔστι δίκης ὀφθαλμός,ὅςτὰ πάνθ' ὁρᾷ — Δερκυλίδας ἐστάθη τὴν ἀσπίδα ἔχων,δοκεῖ κηλὶς εἶναι...

Αναφορικές αντωνυμίες της αρχαίας ελληνικής είναι:
1) ὅς, ἥ, ὃ (= ο οποίος, αυτός που)·
2) ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (= αυτός ακριβώς που)·
3) ὅστις, ἥτις, ὅ,τι (= όποιος)·
4) ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον (= όποιος από τους δύο) 
5) ὅσος, ὅση, ὅσον
6) ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον (= όσος) 
7) οἷος, οἵα, οἷον (= τέτοιος που) 
8) ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον χωρίς άρθρο (= όποιας λογής) 
9) ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον (= όσο μεγάλος)
10) ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον (= όσο μεγάλος) 
11) ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν (= από ποιον τόπο,σε πλάγια ερώτηση) 


ὃς, ἥ, ὅ Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ὅς Γενική οὗ ἧς οὗ Δοτική

Ραψωδία Ζ 369-529

Δημιουργήστε ηχητικά μηνύματα για τους μαθητές σας με το  Vocaroo και  το Remind  ή αξιοποιήστε εικόνες και αφηγηθείτε αυτό που θέλετε με τη βοήθεια του narrable.


Συνάντηση Έκτορα-Ανδρομάχης

Μαθαίνουμε την Ευκτική