ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεφάλαιο 4. §40-43ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεφάλαιο 4. §40-43
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχαία Ελληνικά
Νέα Ελληνικά
Ὑμῖν, ἔφη, ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες, συμβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑμᾶς αὐτούς.

Μάλιστα δ’ ἂν γνοίητε,

εἰ ἀναλογίσαισθε

ἐπὶ τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν,

ὥστε ἡμῶν ἄρχειν ἐπιχειρεῖν.

Πότερον δικαιότεροί ἐστε;

Ἀλλ’ ὁ μὲν δῆμος πενέστερος ὑμῶν ὢν οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ὑμᾶς ἠδίκηκεν·

ὑμεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε.

Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑμῖν προσήκει,

σκέψασθε

εἰ ἄρα ἐπ’ ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα φρονητέον·

καὶ τίς ἂν καλλίων κρίσις τούτου γένοιτο

ἢ ὡς ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους;

Ἀλλὰ γνώμῃ φαίητ’ ἂν προέχειν,

οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ συμμάχους Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιείληφθε;

Ἀλλ’ ἐπὶ Λακεδαιμονίοις δὴ οἴεσθε μέγα φρονητέον εἶναι;

Πῶς, οἵγε……..οὕτω κἀκεῖνοι ὑμᾶς παραδόντες τῷ ἠδικημένῳ τούτῳ δήμῳ οἴχονται ἀπιόντες;

ὥσπερ τοὺς δάκνοντας κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν,

Οὐ μέντοι γε ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀμωμόκατε παραβῆναι οὐδέν,

ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι,

ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε  

 Εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν.

καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι,

ἀλλὰ τοῖς νόμοις τοῖς ἀρχαίοις χρῆσθαι,

Καὶ τότε μὲν ἀρχὰς καταστησάμενοι ἐπολιτεύοντο·

ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους μισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι, στρατευσάμενοι πανδημεὶ ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς μὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους ἐλθόντας ἀπέκτειναν,

τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέμψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους ἔπεισαν συναλλαγῆναι.

Καὶ ὀμόσαντες ὅρκους ἦ μὴν μὴ μνησικακήσειν, ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ τε πολιτεύονται

καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος.


Ερωτήσεις
1.    Ποια είναι η δομή του λόγου του Θρασύβουλου και ποιος είναι ο στόχος του;
2.    Ποιες πολιτικές αρετές προβάλλονται στο λόγο του Θρασύβουλου που θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν τη βάση της πολιτικής διαπαιδαγώγησης του πολίτη;
3.    Τι πετυχαίνει ο Θρασύβουλος με την παράλληλη χρήση ερωτήσεων-απαντήσεων;
4.    Ποια είναι η βασική συμβουλή του Θρασύβουλου προς τους ολιγαρχικούς και ποια η σημασία της για την πολιτική και κοινωνική ζωή;
5.    Σε ποιους απευθύνεται στην τελευταία περίοδο του λόγου του ο Θρασύβουλος; Ποια είναι η προτροπή του και που αποσκοπεί;
6.    Ποιες θέσεις των ολιγαρχικών προσπαθεί ν’ ανασκευάσει ο Θρασύβουλος και ποια τεκμήρια χρησιμοποιεί;
7.    Που στοχεύει η παρομοίωση που χρησιμοποίησε ο Θρασύβουλος στο λόγο του; Είναι εύστοχη , κατά τη γνώμη σας;
8.    Να διαβάσετε προσεκτικά το λόγο του Θρασύβουλου και να προσδιορίσετε το ήθος του ως πολιτικού και ως ρήτορα.
9.    Που οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η επιείκεια που έδειξε η αθηναϊκή δημοκρατία στους αντιπάλους της;
10. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους που σας ζητούνται:
ὑμᾶς αὐτούς
Δοτ.εν, αρσ.γεν, α προσ

πενέστερος
Γεν. Ενικ. αρσ.γενος

ἠδίκηκεν
Β πληθ. Αορ.

γένοιτο
Γ πληθ.οριστικής του ίδιου χρόνου

τεῖχος
Ίδια πτώση άλλου αριθμού

κύνας
Ονομαστική ενικού

εἰπὼν
Β πληθ. υποτακτικής του ίδιου χρόνου

ἀπέκτειναν
Γ πληθ. Μέλλοντα

ὅρκοις
Δοτ. ενικού

11. Να κλίνετε τις συνεκφορές: καλλίων κρίσις, ἀρχαίοις νόμοις.
12. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους του κειμένου: γνῶναι, δικαιότεροί,  ἕνεκα χρημάτων, πάντων, πολλὰ, ὑμῖν, ὑπὸ τῶν  ἐχόντων, παραδόντες, ταράττεσθαι, χρόνῳ, μισθοῦσθαι, ὅρκους.
13. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
14. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις της νέας ελληνικής της στήλης Β με τις οποίες έχουν κοινό θέμα. Κάποιες λέξεις της στήλης Β περισσεύουν.
Α
Β
Καταβαίνω
Εύχρηστος
Χρῶμαι
Αποχή
Πλούσιος
Διάσταση
ἒχω
σκέψη
Δέω(δένω)
Δάγκωμα
Πένης
Πόνος
ὀμωμόκατε
παραμονή
Περαίνω
Διατάραξη
Σκοποῦμαι
Πλησμονή
Ταράττεσθαι
Εγκαλώ
ἀνέστησε
Βωμός
ἐκκλησία
συμπέρασμα
ἐμμένει
πόνημα

δεσμίδα

Συνωμοσία

πενιχρός

διαμπερές

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ