Θουκυδίδης, Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-74, Φύλλο εργασίαςΘουκυδίδης, Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-74
Φύλλο εργασίας

Αρχαία Ελληνικά
Νέα Ελληνικά
Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον …….τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι.

ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη

καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων,

Ὡς δὲ εἶπον,

καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην.

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας…καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν,

ὡς ξυνέφερε

ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.

Έλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, ………κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.

καὶ ὅσους ἔπεισαν,

Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ,

καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.

Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει

καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη,

καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον·

οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, …….καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.

οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν,

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα

καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι·

καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.


Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται

καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων·

αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ

καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον.

Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι…..ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ……φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας,

μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν,

ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος,

ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη

καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι,

εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν·

καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο,

καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν.


Ερωτήσεις

 1.    Ποιες ήταν οι ενέργειες των ολιγαρχικών μετά τη δολοφονία του Πειθία και των εξήντα οπαδών του;
 2.  Ποιος ήταν ο απώτερος σκοπός των ενεργειών τους και πώς κρίνετε τις πράξεις τους;
 3.   Ποιες είναι οι προτάσεις τους και ποιες οι συνέπειες αυτών των προτάσεων;
 4.   Ποια μέσα χρησιμοποιούν για πείσουν τον λαό να επικυρώσει τις προτάσεις τους;
 5.  Ποιους ευνοούσαν  και ποιους έβλαπταν οι αποφάσεις των Κερκυραίων ολιγαρχικών;
 6.   Ποιος ήταν ο λόγος αποστολής πρεσβείας των Κερκυραίων στην Αθήνα; Θεωρείτε ότι ήταν ένας ευφυής διπλωματικός ελιγμός;
 7. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αποστολής πρεσβείας στην Αθήνα και πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι; Πως κρίνετε την πράξη των Αθηναίων;
 8.  Ποια πράξη σηματοδοτεί την ανάμειξη της Σπάρτης στα γεγονότα της Κέρκυρας;
 9. Ποιες πράξεις μαρτυρούν την όξυνση των παθών και την εκδικητική διάθεση;
 10.   Ποιες περιοχές της πόλης κατέλαβαν οι δύο αντίπαλοι; Τι προοικονομεί το γεγονός αυτό;
 11.   Γιατί οι αντίπαλες παρατάξεις καταφεύγουν στη στρατολόγηση δούλων; Σε ποια παράταξη προσχωρεί το μεγαλύτερο μέρος των δούλων και γιατί;
 12.  Από ποιους χρησιμοποιήθηκαν μισθοφόροι και γιατί;
 13. Με ποιο τρόπο τερματίζεται η στάση των Κερκυραίων;
 14.  Ποιοι παράγοντες καθόρισαν τη νίκη των δημοκρατικών;
 15. Ποιο είναι ο ρόλος των γυναικών στη νίκη των δημοκρατικών και πώς σχολιάζεται το γεγονός αυτό από τον Θουκυδίδη;
 16. Ποιες είναι οι ενέργειες των ολιγαρχικών μετά την αποχώρηση τους και ποιος ήταν ο στόχος αυτών των ενεργειών;
 17.  Ν’ αντικαταστήσετε χρονικά τους παρακάτω  τύπους: εἶπον, δέχεσθαι, πέμπουσι, πράσσειν, ἒχοντες, καταφεύγει, παρεγένετο, ἐπελθών, ἐκινδύνευσε.
 18.  Ν’ αντικατασταθούν εγκλιτικά οι παρακάτω ρηματικοί τύποι: δουλωθεῖεν, ἠνάγκασαν, γένηται, ἐπιτίθενται, ἱδρύθη, ἐκινδύνευσε, κατέλαβον, διεκομίσθησαν.
 19.   Να σχηματίσετε τις πλάγιες πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς: νηί, πρέσβεις, νυκτός, πόλεως, λιμένα, οἰκετῶν, πλήθει, χρήματα, φλογί.
 20.  Να σχηματίσετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού των παρακάτω αντωνυμιών του κειμένου: τοῦτο, τις, ὃσους, αὐτοῖς, σφᾶς.
 21. Να σχηματίσετε τους άλλους δύο βαθμούς των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων: βέλτιστα, ἣκιστα, πλέον, τολμηρῶς.
 22. Να γράψετε ομόρριζα στα νέα ελληνικά των παρακάτω λέξεων: δράσαντες, ξυγκαλέσαντες, πράσσειν, διδάξοντας, ἐπεισαν, περιέπεμπον, διαλιπούσης, βάλλουσαι, κεκρατηκότος.
 23. Να βρείτε τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω: φυγάς, προσέλευση, δειγματοληψία, παράθεση, σχέση, νίκη, άφιξη, συλλεκτικός ,κατοικία, εκπομπή, λειψυδρία, περιβάλλον, επικράτηση, εμπρησμός, λανθάνουσα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ