Μ.Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής.

Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους


    Ερωτήσεις
 1.       Ποιες συνθήκες οδήγησαν τον Κωνσταντίνο στην εξουσία;
 2.         Ποια γεγονότα σφράγισαν το χρονικό διάστημα μέχρι την επικράτηση του Κωνσταντίνου;
 3.     Ποιες αλλαγές έκανε ο Κωνσταντίνος στο πολίτευμα;
 4.  Ποια ήταν η στάση του Κωνσταντίνου στο θέμα της αυτοκρατορικής λατρείας;
 5.   Τι προέβλεπε το διάταγμα των Μεδιολάνων και ποιος ήταν ο ρόλος του στις σχέσεις του κράτους  και της νέας θρησκείας;
 6.    Με ποιες ενέργειες ευνόησε ο Κωνσταντίνος τον χριστιανισμό και για ποιο λόγο;
 7.       Γιατί ο Κωνσταντίνος μετέφερε το κέντρο των αποφάσεων στην Ανατολή, πώς ονομάστηκε η νέα πόλη και πότε έγιναν τα εγκαίνια της;
 8.  Για ποιους λόγους αποφασίστηκε από τον Κωνσταντίνο μεταφορά της πρωτεύουσας;
 9. Σε ποια στοιχεία βασίστηκε  αυτοκρατορία που άρχισε να διαμορφώνεται με κέντρο την Κωνσταντινούπολη;

Σχεδιάγραμμα
 1. Το σύστημα της τετραρχίας δεν έδωσε λύση στα προβλήματα της αυτοκρατορίας.Μετά την απόσυρση του Διοκλητιανού υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των συναρχόντων που διήρκησαν 20 χρόνια. Στο τέλος επικράτησε ο Κωνσταντίνος που διαδέχτηκε τον πατέρα του, Κωνστάντιο  Χλωρό, ως Καίσαρας των δυτικών επαρχιών της αυτοκρατορίας .
 2. Τρία σημαντικά γεγονότα σφράγισαν την επικράτηση του: νίκησε τον αντίπαλο του στη Δύση Μαξέντιο(312 μ.Χ.), συνεννοήθηκε με τον Αύγουστο της Ανατολής Λικίνιο και αποφάσισαν να μη προσλάβουν Καίσαρες και να συνεργαστούν για τη διοίκηση της αυτοκρατορίας, νίκησε και θανάτωσε τον Λικίνιο(324 μ.Χ).
 3. Έδωσε πιο απολυταρχικό χαρακτήρα στο καθεστώς.Ήταν απρόσιτος στους υπηκόους του και περιβαλλόταν από τους αυτοκρατορικούς υπαλλήλους και το ανακτορικό συμβούλιο που είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα μόνο. Η σύγκλητος ήταν πλέον ένα τιμητικό σώμα χωρίς εξουσία.
 4.  Στο θέμα της αυτοκρατορικής λατρείας: ήταν ο εκλεκτός του θεού που κυβερνούσε με θεία χάρη. Διατήρησε τον ειδωλολατρικό τίτλο του "Μεγίστου Αρχιερέως" αλλά με μια σειρά από ενέργειες υποστήριξε τον Χριστιανισμό.
 5. Διάταγμα των Μεδιολάνων: υπογράφτηκε από τον Κωνσταντίνο και τον Λικίνιο το 313 π.Χ.:καθιερώθηκε απόλυτη ελευθερία στην επιλογή λατρείας για τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Στην αρχή είχε ισχύ για τους κατοίκους του Δυτικού τμήματος στη συνέχεια όμως οι διατάξεις κάλυψαν και τους κατοίκους της Ανατολής.
 6.  Στήριξη του Χριστιανισμού: υιοθέτησε ως σύμβολο το Χριστόγραμμα, προστάτευσε τον Χριστιανισμό από τις αιρέσεις καθιερώνοντας το θεσμό των οικουμενικών συνόδων, συνέβαλε στην οικοδόμηση εκκλησιών και λίγο πριν πεθάνει βαφτίστηκε Χριστιανός.
 7.  Ίδρυση της Κωνσταντινούπολης: Στόχος του Κωνσταντίνου:ισχυροποίηση της απόλυτης μοναρχίας και εκχριστιανισμός της αυτοκρατορίας.Τα εγκαίνια της Νέας ρώμης πραγματοποιήθηκαν  το 330 μ.Χ. Από τότε αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία της βυζαντινης αυτοκρατορίας.
 8. Λόγοι ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης
 •  Αντιμετώπιση των προβλημάτων των βαρβαρικών επιδρομών.
 • Καλύτερη άμυνα και οικονομική ανάπτυξη.
 • Η νέα πρωτεύουσα βρισκόταν κοντά στις επαρχίες της Ανατολής, οι οποίες στην πλειοψηφία τους κατοικούνταν από Έλληνες Χριστιανούς.
     9.  Το κέντρο βάρους της αυτοκρατορίας μετακινήθηκε από το λατινικό στον ελληνικό χώρο. Η αυτοκρατορία  που διαμορφώθηκε με κέντρο την Κωνσταντινούπολη βασίστηκε σε τρία στοιχεία:
 • ρωμαϊκή πολιτική παράδοση.
 • χριστιανική πίστη.
 • ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ