Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ασκήσεις στη σύνδεση προτάσεωνΑσκήσεις στη σύνδεση προτάσεων
Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσετε το είδος της σύνδεσης και να υπογραμμίσετε τους συνδέσμους:
 1. Στράτευμα συνέλεξε καὶ ἐπολέμει.
 2. Κῦρος ἒλεγεν ὃτι ἡ ὁδός ἒσοιτο πρός βασιλέα μέγαν.
 3. Ἐγώ ἀναιδής οὒτ’εἰμί μήτε γενοίμην.
 4. Οὐ μόνον λόγῳ ἀλλά καὶ ἒργῳ χάριν ἀπέδωκε.
 5. Ἐφοβεῖτο μὴ ὁ πάππος ἀποθάνῃ.
 6. Ἀβρακόμας τὰ πλοῖα κατέκαυσεν, ἳνα μὴ Κῦρος διαβῇ.
 7. Ἢ λέγε τι σιγῆς κρεῖττον ἢ σιγήν ἒχε.
 8. Δίκην οὒτε ἐδικασάμεθα οὒτε ἐφύγομεν.
 9. Ἐπειδή οὐκ ἐθέλεις, ἂπειμι.
 10. Εἰ καὶ μη βλέπεις, φρονεῖς ὃμως.
 11. Ἀνεπαύοντο ὃπου ἐτύγχανον.
 12. Οἱ μὲν ᾤχοντο, ὁ δὲ περιέμενεν.
 13. Ἐπιπίπτει χιών ἂπλετος, ὣστε ἀπέκρυψε τὰ ὃπλα.
 14. Ἀναγκαῖον ἦν πορεύεσθαι. Οὐ γάρ ἦν ἱκανά τὰ ἐπιτήδεια.
 15. Εἰ βούλει, μένε.
 16. Ὃτε αὓτη ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἒτυχεν ὢν.
 17. Μὴ σκόπει τί ἂν σε εὐφράνειεν.
 18. Τιμωροῦνται οὓς ἂν οἲωνται ἀδικεῖν.
 19. Ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο.
 20. Ἀλλά μην είσί βωμοί. Εισίν ἂρα καὶ θεοί.
Για ηλεκτρονικές ασκήσεις στους συνδέσμους και στους τρόπους σύνδεσης πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: